TRYGGHET & STUDIERO

Ordningsregler
Utsikten ska vara en skola där du som elev upplever en trygg miljö, känna studiero och uppleva en god stämning mellan elever och personal. Studiero uppnås av bland annat tydlig lektionsstruktur, tydligt ledarskap i klassrummet, trygg och stödjande lärandemiljö. För att skapa den goda arbetsmiljön förväntar vi oss att alla tar ansvar och följer ordningsreglerna.
Våra ordningsregler uppdateras varje år av elever och personal tillsammans.
Vi genomför även en trivselenkät varje höst och vår.
 
Plan mot kränkande behandling och diskriminering
Utsiktens vision är att alla elever ska känna sig trygga och att alla elever upplever att de behandlas lika oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder.
 
Från och med den 1 januari 2009 lyder skolorna under bestämmelserna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap. Arbetes styrs också av Gymnasieförordningen SFS 2011:185.
 
Drogpolicy
Ett av de viktigaste inslagen för att hindra användande av droger är att arbeta med uppbyggnad av självförtroende och stärka självkänslan bland eleverna.
Målet med Utsiktens drogpolicy är att:
·       Arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom olika aktiviteter, informationsforum och föreläsningar.
·       Förebygga tillbud och olyckor i skolan
·       Arbeta förebyggande med olika metoder samt kontinuerligt informera och diskutera olika drogers skadeverkningar
 
Policy för datoranvändning
Datorer, surfplattor och smartphones är självklara studieverktyg för arbetet i skolan, om än under ordnade former.
Varje elev får en egen dator under son utbildningstid samt fri tillgång till skolans trådlösa nätverk. Varje elev ansvarar för sin dator och att följaUtsiktens policy för datoranvändning.